HomeStreet LifestylePlaygroundsAt my elementary school,…